Please update your Flash Player to view content.

Draudimo bendrovės. Kokie reikalavimai norint vykdyti tokią veiklą?

Draudimo brokerių įmonė turi teisę vykdyti draudimo tarpininkavimo veiklą tik turėdama Lietuvos banko išduotą licenciją. Steigiant draudimo brokerių įmonę, pirmiausia reikia kreiptis į Lietuvos banką dėl licencijos išdavimo ir tik tada tvirtinti įmonės įstatus pas notarą ir registruoti Registrų centre.

Informacija ir dokumentai, kuriuos reikia pateikti norint gauti draudimo brokerių įmonės licenciją:

1) prašymas;

2) įstatai, steigimo sutartis (aktas) – prieš teikiant notarui;

3) įmonės verslo planas (Draudimo brokerių įmonės veiklos licencijavimo taisyklių 1 priedas);

4) steigėjų arba akcininkų sąrašas (Draudimo brokerių įmonės veiklos licencijavimo taisyklių2 arba 3 priedas) Primintina, kad steigėjų skaičius priklauso nuo bendrovės pasirinktos teisinės formos: akcinei bendrovei kaip  ir Europos bendrovei steigėjų skaičius neribojamas, o uždaroje akcinėje bendrovėje – negali būti daugiau nei 250 akcininkų;

5) nustatytos formos užpildyta anketa apie draudimo brokerių įmonę kontroliuojančius asmenis, šioje įmonėje dalyvaujančias įmones, kontroliuojančių juridinių asmenų ir dalyvaujančių įmonių priežiūros, kolegialių valdymo organų narius ir vadovą;

6) nustatytos formos užpildyta anketa apie draudimo brokerių įmonės priežiūros, kolegialių valdymo organų narius ir administracijos vadovą:

draudimo brokerių įmonę kontroliuojantys asmenys, joje dalyvaujančios įmonės, draudimo brokerių įmonės priežiūros ir valdymo organų nariai privalo būti nepriekaištingos reputacijos, o administracijos vadovas – nepriekaištingos reputacijos, kvalifikuotas ir patyręs;

vadovaujantis Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 11 str. 3 d., vertinant fizinio asmens kvalifikaciją ir patirtį, privaloma atsižvelgti į asmens išsilavinimą, eitas pareigas, darbo stažą ir kitus veiksnius, kurie gali turėti įtakos asmens kvalifikacijai ir patirčiai.

7) dokumentai patvirtinantys, kad draudimo brokerių įmonė turi profesinės civilinės atsakomybės draudimą. Profesinės civilinės atsakomybės draudimas yra privalomas. Draudimo suma turi būti ne mažesnė kaip 1 000 000 eurų vienam draudžiamajam įvykiui ir 1 500 000 eurų visiems draudžiamiesiems įvykiams per metus;

8) dokumentai, patvirtinantys, kad įstatinis kapitalas visiškai apmokėtas, o nuosavo kapitalo dydis atitinka reikalavimus. Draudimo brokerių įmonės įstatinis kapitalas negali būti mažesnis kaip 15 000 eurų, o nuosavas kapitalas – ne mažesnis kaip 4 procentai per finansinius metus draudimo brokerių įmonės gautų draudimo įmokų, kurios mokėtinos draudikams, ir ne mažesnis kaip 15 000 eurų;

9) dokumentai ir (arba) informacija apie pinigų ar turto, kuriuo apmokėtas draudimo brokerių įmonės įstatinis kapitalas, kilmę;

10) dokumentai, įrodantys, kad sumokėta valstybės rinkliava už licencijos draudimo brokerių įmonės veiklai išdavimą: mokestis už licencijos išdavimą - 57,92 EUR;

11) ketinamų įdarbinti (išrinkti arba paskirti) draudimo brokerių sąrašas, nurodant jų vardus ir pavardes, ir jų rašytiniai sutikimai dirbti toje draudimo brokerių įmonėje. 

Licencija išduodama per 4 mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos. Pateikti prašymą galima nuvykus su tinkamai užpildytais dokumentais į Lietuvos banką arba elektroniniu būdu per verslo vartai internetinį portalą. Draudimo brokerių įmonės veiklos licencija išduodama steigiamai akcinei bendrovei, uždarajai akcinei bendrovei ar Europos bendrovei ir yra išduodama neribotam laikui.

Papildomi reikalavimai

Atskiros banko sąskaitos atidarymas - draudimo brokerių įmonė privalo atidaryti atskirą banko sąskaitą, į kurią pervedamos tik draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų ir nukentėjusių trečiųjų asmenų lėšos ir draudikų lėšos, skirtos išmokėti šiems asmenims (Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 163 straipsnis).

Ūkinės komercinės veiklos apribojimai - draudimo brokerių įmonė neturi teisės vykdyti jokios kitos ūkinės komercinės veiklos, išskyrus draudimo tarpininkavimo, perdraudimo tarpininkavimo ir tarpininkavimo sudarant pensijų kaupimo sutartis veiklą. Be to, draudimo brokerių įmonė gali vertinti draudžiamą turtą Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatyta tvarka.

Veiklos priežiūros įgyvendinimas - draudimo brokerių įmonė privalo teikti Lietuvos bankui šio nustatytos formos statistinę, finansinę ir kitokią informaciją, reikalingą draudimo brokerių įmonės veiklos priežiūrai.

Draudimo brokerių įmonių licencijavimas ir šių įmonių veiklos stebėjimas bei keliami aukštesni reikalavimai įmonių vadovams ir valdymo organų nariams, užtikrina didesnę teikiamų paslaugų kokybę ir skatina įmones vykdyti savo veiklą sąžiningai ir atsakingai.

 

Straipsnį parengė teisinių ir personalo paslaugų bendrovė HOROS.