Please update your Flash Player to view content.

Draudimo brokeriai. Kokie reikalavimai, norint vykdyti tokią veiklą?

Kaip ir dauguma profesijos atstovų, taip ir draudimo brokeriai turi pasižymėti nepriekaištinga reputacija. Remiantis Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 11 str. 1 d., fizinis asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu:

1) jis yra nuteistas už bet kokias tyčines nusikalstamas veikas, baustas už administracinius teisės pažeidimus nuosavybės, prekybos, finansų, apskaitos ir statistikos srityje;

2) galioja drausminė nuobauda atleisti šį asmenį iš darbo ar tarnybinė nuobauda atleisti valstybės tarnautoją iš pareigų;

3) jis piktnaudžiauja narkotinėmis, toksinėmis, psichotropinėmis medžiagomis, alkoholiu arba yra priklausomas nuo lošimų;

4) yra kitų reikšmingų aplinkybių, dėl kurių fizinio asmens reputacija negali būti laikoma nepriekaištinga.

Asmuo norėdamas tapti draudimo brokeriu turi išlaikyti draudimo brokerių kvalifikacinį egzaminą. Draudimo brokerių kvalifikacinį egzaminą rengia Lietuvos bankas ne rečiau kaip kartą per 4 mėnesius. Draudimo brokerių kvalifikacinis egzaminas vykdomas vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2012 m. gegužės 3 d. nutarimu Nr. 03-101 „Dėl Draudimo brokerių kvalifikacinio egzamino tvarkos aprašo patvirtinimo“. Šiame apraše taip pat nurodyta egzamino programa.

Asmenys, pageidaujantys laikyti draudimo brokerių kvalifikacinį egzaminą, Lietuvos bankui turėtų pateikti:

1)     laisvos formos prašymą leisti laikyti draudimo brokerių kvalifikacinį egzaminą;

2)    asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3)    dvi nuotraukas (30 x 40 mm);

4)    užpildytą fizinio asmens anketą (skelbiama Lietuvos banko internetinėje svetainėje);

5)  dokumentą, įrodantį, kad sumokėta valstybės rinkliava už egzamino laikymą. Valstybės rinkliava už draudimo brokerių kvalifikacinio egzamino laikymą – 21 Eur.

Draudimo brokeriai norėdami teikti savo paslaugas turi būti įrašyti į Lietuvos banko tvarkomą draudimo brokerių sąrašą. Lietuvos bankas išlaikiusį kvalifikacinį egzaminą asmenį per 5 dienas įrašo į draudimo brokerių sąrašą ir išduoda jam nustatytos formos pažymėjimą. Draudimo brokerių sąrašo duomenys yra viešai skelbiami Priežiūros komisijos interneto tinklalapyje.

Taip pat draudimo brokeris turi būti Draudimo brokerių rūmų nariu. Pageidaujantysis tapti Draudimo brokerių rūmų nariu Draudimo brokerio rūmų prezidiumui pateikia:

1) raštišką prašymą dėl priėmimo į Draudimo brokerių rūmų narius ir pasirašytą draudimo brokerio priesaiką;

2)  dokumentą, įrodantį, kad sumokėtas 200 (dviejų šimtų) eurų dydžio vienkartinis stojamasis Draudimo brokerių rūmų nario mokestis;

3)   draudimo brokerio pažymėjimo kopiją.

Informaciją galima pateikti elektroniniu būdu www.dbr.lt arba siųsti adresu Draudimo brokerių rūmai, Vytenio g. 6, 03113 Vilnius.

Be kvalifikacijos reikalavimų, šie asmenys privalo laikytis profesinės etikos kodekso, numatančio pareigą teisėtais būdais atstovauti klientams, aktyviai dalyvauti Draudimo brokerių rūmų veikloje, asmeniniu elgesiu aukštinti savo profesiją ir draudimo brokerio vardą, prisiminti, kad pagal jo elgesį sprendžiama apie visą profesinę bendruomenę. Už draudimo brokerių profesinės etikos pažeidimus, draudimo brokerio vardą žeminančius poelgius draudimo brokeriai atsako drausmine tvarka.

Pažymėtina, kad su draudimo ir perdraudimo tarpininkavimu susijusias funkcijas atlikti tik dirbant ar einant renkamas pareigas draudimo brokerių įmonėje.

Atkreiptinas dėmėsys, kad remiantis Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 165 str. 8 d., priežiūros institucija turi teisę surengti ar pasitelktam asmeniui nurodyti surengti draudimo brokerio peratestavimą, jeigu pasitvirtina skundai dėl draudimo brokerio veiklos ar patikrinimo duomenys kelia abejonių dėl jo kvalifikacijos. Jeigu nustatoma, kad draudimo brokeris prarado kvalifikaciją arba be svarbių priežasčių neatvyko į peratestavimą, jis išbraukiamas iš draudimo brokerių sąrašo.

Nors draudimo brokeriui yra keliami aukštesni kvalifikacijos ir etikos reikalavimai, nėra įstatymų normose užsimenama apie išsilavinimą. Išsilavinimą kaip ir turimą, pastarųjų dešimties metų darbo patirtį asmuo, pretenduojantis laikyti draudimo brokerių kvalifikacinį egzaminą, turi pateikti fizinio asmens anketoje. Remiantis Lietuvos banko valdybos 2012 m. gegužės 3 d. nutarimu Nr. 03-101 „Dėl Draudimo brokerių kvalifikacinio egzamino tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos bankas neleidžia laikyti egzamino, jeigu pretendentas neatitinka Lietuvos Respublikos draudimo įstatymų reikalavimų. Nors sukaupta ilgesnė darbo patirtis, darbdavių ir kitų kolegų rekomendacijos gali turėti didesnės įtakos vertinant asmens reputaciją, abejotina ar pats faktas, kad asmuo neturi atitinkamo išsilavinimo, ar yra jaunas ir be darbo patirties, gali būti laikoma kitomis reikšmingomis aplinkybėmis, dėl kurių asmens reputacija negali būti laikoma nepriekaištinga. Dėl to, pagal dabartinį teisinį reglamentavimą, draudimo brokeriui nėra numatyti reikalavimai turėti aukštąjį išsilavinimą. Neaišku, ar įstatymo leidėjas tokio reikalavimo nenumatė sąmoningai, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad draudimo brokeris turi dirbti su sutartimis, verslo atstovais, ieškoti draudimo įmonių nebūtinai tik Lietuvoje (dėl ko pravartu mokėti užsienio kalbas) ir jo rekomendacijos klientui gali išgelbėti arba sužlugdyti verslą ar gyvenimą nelaimės atveju, manytina, kad atitinkamo išsilavinimo reikalavimas, leistų draudėjams labiau pasitikėti draudimo brokeriais ir skatintų naudojimąsi jų teikiamomis paslaugomis. 

 

Straipsnį parengė teisinių ir personalo paslaugų bendrovė HOROS.