Please update your Flash Player to view content.

Ar legalu fotografuoti asmens dokumentą?

 

Kaip buvo minėta straipsnyje Asmens duomenų apsauga - vis aktualesnė pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą (toliau – Įstatymas) kiekvienam asmeniui yra užtikrinama asmens privataus gyvenimo teisė tvarkant jo asmens duomenis. Asmens duomenys turi būti tvarkomi tik teisėtu pagrindu ir ne daugiau, nei tai yra būtina (asmens duomenų tvarkymas (įskaitant asmens dokumentų kopijų rinkimą, dokumento fotografavimą ir pan.) laikomas teisėtu tik tuo atveju, jeigu tai atitinka ADTAĮ 3 ir 5 straipsnių nuostatas). Tuo atveju, jei nėra nė vieno iš Įstatyme nurodytų asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijų ir teisėto asmens duomenų tvarkymo tikslo, asmens duomenys negali būti tvarkomi.

Pažymėtina, kad fotografuojant asmens dokumentą yra gaunamas asmens kodas. Įstatyme numatytais atvejais asmens kodą galima naudoti be duomenų subjekto sutikimo šiais atvejais:jeigu tokia teisė yra nustatyta įstatymuose; atliekant mokslinį arba statistinį tyrimą Įstatymo 12 ir 13 straipsniuose nustatytais atvejais; valstybės, žinybiniuose registruose, jeigu jie yra įteisinti Valstybės registrų įstatymo nustatyta tvarka, ir informacinėse sistemose, jeigu jos yra įteisintos teisės aktų nustatyta tvarka; juridiniams asmenims, kurių veikla susijusi su paskolų teikimu ir skolų išieškojimu, draudimu ar lizingo (finansinės nuomos) verslu, taip pat sveikatos apsaugos ir socialinio draudimo bei kitų socialinę paramą teikiančių ir administruojančių institucijų ir švietimo įstaigų, mokslo ir studijų institucijų veikloje; įstatymų nustatytais atvejais tvarkant įslaptintus duomenis. Kitais atvejais  naudoti asmens kodą, kai tvarkomi asmens duomenys, galima tik gavus duomenų subjekto sutikimą.

Taigi, kaip apibendrintai nurodo Inspekcija, nuo asmens dokumento turėtų būti nurašoma tiek duomenų, kiek reikia konkrečiam tikslui pasiekti, o pertekliniai asmens duomenys, nurodyti asmens dokumente (pvz., asmens nuotrauka, dokumento numeris, išdavimo, galiojimo data ir pan.), neturėtų būti tvarkomi, jeigu jie nėra būtini.

Pastebėtina, kad dažnai dokumento kopijos yra daromos interneto ryšio, telefonų ryšio paslaugas teikiančiose bendrovėse, bankuose sudarant įvairias paslaugų sutartis. Jei duomenų valdytojas asmens duomenis tvarko peržengdamas savo įgaliojimus ar perduoda asmens duomenis duomenų tvarkytojui be teisėto tikslo, duomenų valdytojui ar tvarkytojui gali kilti administracinė atsakomybė.

Patariame, kiekvienu atveju susidūrus suprašymu nufotografuoti Jūsų asmens dokumentą, pasiteirauti kokiu tikslu yra norima nufotografuoti ar nukopijuoti Jūsų asmens dokumentą, kokie duomenys bus saugojami, taip pat kaip šie duomenys yra saugojami ir kiek laiko, ar šie duomenys yra įkeliami į kompiuterines laikmenas. Šia informaciją turi suteikti darbuotojai, kurie prašo asmens dokumento. Priešingu atveju, Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens dokumentas būtų nufotografuotas ar nukopijuotas. 

 

Straipsnį parengė teisinių ir personalo paslaugų bendrovė HOROS.