Please update your Flash Player to view content.

Vadovaujančių asmenų civilinės atsakomybės draudimas (Directors & Officers Liability)

2013 07 11 

Lietuvoje bendrovės asmenis drausti vadovaujančių asmenų civilinės atsakomybės draudimu (Directors & Officers Liability insurance) pradėjo tik 2012 metais. Iki tol Lietuvoje veikiančių bendrovių vadovai savo atsakomybę galėdavo apdrausti tik užsienyje. Šio draudimo objektas yra vadovaujančių asmenų (apdraustųjų) civilinė atsakomybė, kuri kyla dėl jų veiksmais arba neveikimu padarytos žalos tretiesiems asmenims arba (ir) bendrovei.

public-employers-liability-insurance

Nuotrauka iš gettingmoneywise.com.

Pabrėžtina, kad formuluočių „vadovas“, „vadovaujantys asmenys“ nereikėtų suprasti siaurai. Šiuo draudimu gali būti draudžiami direktoriai ir valdybos nariai - tai bet kurie fiziniai asmenys, tinkamai išrinkti arba draudėjo paskirti vienasmeniais valdymo organais (direktoriais) ir (arba) kolegialiais valdymo organais (valdybos) nariais. Taip pat gali draustis kiti fiziniai asmenys, bendrovėje einantys vadovaujančias pareigas pvz. Departamento, padalinio, ar skyriaus vadovai.

Esminis šio draudimo privalumas yra vadovaujančias pareigas einančio asmens interesų apsauga. Pagal Lietuvos teisės aktus tokio asmens atsakomybė yra neribota. Tai reiškia, kad jis turėtų atsakyti viso savo turto apimtimi, jeigu jam būtų pareikštos pagrįstos pretenzijos dėl jo netinkamai atliktais veiksmais sukeltos žalos. Akivaizdu, kad tokiai  situacijai vadovai nėra linkę imtis kūrybiškų, inovatyvių sprendimų vystydami bendrovės veiklą, kadangi tokie veiksmai savaime lemia didesnę žalos atsiradimo tikimybę. Žinoma, yra ir teigiančių, jog situacija, kai vadovas yra apdraustas vadovaujančių asmenų civilinės atsakomybės draudimu kaip tik skatins vadovų atsainumą, atsakomybės jausmo stoką, o ne kūrybiškumą.

Šis draudimas turi privalumų ir bendrovės atžvilgiu, kadangi visuomet išlieka tikimybė, kad bendrovei nepavyks išsiieškoti iš vadovo žalos, kurią už jį atlygino bendrovė. Tokiu atveju įmonei gali netgi grėsti bankrotas. Įprastai gauti draudimo išmoką yra paprasčiau ir greičiau, nei išsireikalauti iš vadovo tam tikrą pinigų sumą, kadangi pakankamai dažnai tokiose situacijose kyla ginčai ar tikrai vadovas atsakingas už žalą. Paminėtina, kad ir investuotojams yra žymiai patrauklesnės įmonės, kurių vadovai yra apsidraudę šiuo draudimu, kadangi yra mažesnė tikimybė, jog jų investicijos bus prarastos.

Draudimo išmokos mokamos atvejais kai trečiasis asmuo pareiškia reikalavimą bendrovei ar apdraustajam (t.y. asmeniui atliekančiam vadovaujančias pareigas) arba reikalavimą pareiškia bendrovė apdraustajam. Taip pat tais atvejais kai bendrovė, atlyginusi žalą trečiajam asmeniui, siekia susigrąžinti patirtus nuostolius iš apdraustojo, tačiau šiuo atveju draudimo kompanija išmoką mokės tik tokiu atveju, kai bendrovė pagal taikytinus teisės aktus ir (arba) savo įstatus turi pareigą atlyginti trečiajam asmeniui nuostolius dėl apdraustojo veikos. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad draudiminiu įvykiu nebus laikomi veiksmai ir dėl jų bendrovei kilusi žala nebus atlyginama, jeigu žalą (nuostolius) lems bendrovės kasmetinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas.

Išskirtini keli atvejai, kai, be jau paminėtų atvejų, yra išmokamos draudimo išmokos apdraustajam. Pirmiausia, tam tikrais atvejais, draudimo apsauga taikoma reikalavimams, susijusiems su veiksmais, atliktais buvusių, esamų arba būsimų draudėjo darbuotojų atžvilgiu, taip pat su veiksmais pretendentų į darbą draudėjo bendrovėje atžvilgiu (pvz. konstatavus buvusius neteisėtus ir nepagrįstus atsisakymus įdarbinti kvalifikuotą kandidatą). Taip pat draudimo apsauga galioja dėl administracinių baudų, skirtų apdraustajam, atlikus oficialų tyrimą, ekspertizę ar panašią procedūrą, kurią atliko arba pavedė atlikti kompetentingos valstybinės institucijos, siekdamos ištirti draudėjo veiksmus.

Tačiau visgi reikia nepamiršti, kad nedraudžiamuoju įvykiu pripažįstama tyčinė nesąžininga arba apgaulinga veika, todėl nuo tokiais veiksmais padarytos žalos šis draudimas neapsaugos.

Labai svarbu tai, kad draudimo apsauga taikoma pagrįstiems ir būtiniems mokesčiams, sąnaudoms ir teisinio atstovavimo išlaidoms, patirtoms apdraustajam ginantis nuo reikalavimo, kuriam taikoma draudimo apsauga. Atlyginamos ir išlaidos būtinos gynybai administraciniame procese bei baudžiamajame procese.

Taigi ši draudimo rūšis yra reikalinga bei naudinga ne tik vadovaujantiems asmenims bet ir bendrovėms. Svarbu, kad šis draudimas atlygina baudas, žalą susijusią su darbo santykiais bei teisines išlaidas, skirtas vadovaujančių asmenų gynybai, tyrimui reikalingų duomenų surinkimui.

Straipsnį parengė teisės ir personalo valdymo bendrovė „HOROS“.